Mięsak w polskim naukowym języku

Drugą nazwą licznej grupy pewnych typów nowotworów jest mięsak. W polskim naukowym języku medycznym określenie to pojawiło się w końcu XIX w. jako wyraz sztucznie utworzony od rzeczownika mięso (za pomocą formantu -ak), oznaczający ‘guz’. Nazwa mięsak jest tłumaczeniem gr.-łac. słowa sarcoma, pochodzącego od greckiego rzeczownika oapĘ,lsarx (w dopełniaczu aapKóę/sarcos), oznaczającego: ł. ‘mięso’, 2. ‘ciało’, 3. ‘miąższ’ (owoców), 4. ‘cielesność’, 5. ‘przyrodzony porządek rzeczy’2S. Nazwa mięsak ma wskazywać na podobieństwo do „mięsistego” (jak mięsa ryby) wyglądu niektórych zmian nowotworowych. Została wprowadzona przez Galena, który charakteryzował mięsaki jako „wolno rosnące guzy” o „wodnistej” lub „gąbczastej” strukturze (stąd przez pewien czas używano też łac. synonimu fungus – grzyb, który wywodzi się od gr. OTtóyyoęlspoggos – 1. ‘gąbka’, 2. ‘substancja gąbczasta’, 3. ‘migdałki’29. Galen przeciwstawiał te guzy szybko rosnącym karkinoi czyli rakom (w znaczeniu ‘nowotwór’). Z kolei brytyjski chirurg John Abernathy (1764-1831) w swoim dziele Surgical Observations on the Constitutional Origin and Treatment of Local Diseases z 1809 r. nazwą sarcoma określał wszystkie guzy przypominające makroskopowo mięso (uznając je za „prawdziwe” nowotwory) i odróżniał je od innych guzów nie będących nowotworami, tj. takich, które zawierają np. płynną krew lub ropę30.

Czytaj Dalej »

Leczenie rzutu – stwardnienie rozsiane cz. II

W przypadku rzutu SM o średnim nasileniu objawów można stosować leczenie sterydami podawanymi doustnie, w tabletkach. Najczęściej stosuje się Medrol lub Metypred w dawkach początkowo większych, a po 1-2 tygodniach zmniejszanych. Doustna kuracja sterydami nie powinna trwać nigdy dłużej niż 3-4 tygodnie. Udowodniono także, że nie jest skuteczne stosowanie sterydów profilaktycznie, czyli „na zapas” – przez kilka dni w miesiącu, powtarzane co miesiąc lub dwa. Taki sposób leczenia nie ma wpływu na przebieg SM, a stwarza ryzyko wywołania u pacjenta objawów niepożądanych, związanych z przewlekłą sterydoterapią: otyłości, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, cukrzycy, osteoporozy.

Czytaj Dalej »

Leczenie objawowe – stwardnienie rozsiane cz. II

Leczenie zaburzeń zwieraczowych. Często w SM zdarzają się zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca, wynikające z obecności w obrębie rdzenia kręgowego ognisk demielinizacyjnych. Kłopoty w kontrolowaniu pracy pęcherza moczowego mogą polegać na trudnościach w rozpoczęciu oddawania moczu, na trudnościach w utrzymaniu moczu lub wrażeniu ciągłego parcia na mocz. Jeżeli zauważy się jakiekolwiek opisane powyżej objawy, trzeba powiedzieć o nich neurologowi, który skieruje pacjenta do urologa specjalizującego się w badaniu zaburzeń pęcherza u chorych z problemami neurologicznymi. Konsultacja urologiczna jest niezbędna, gdyż pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń w pracy pęcherza. Umożliwia także stwierdzenie, czy nie dochodzi do zalegania moczu po opróżnieniu pęcherza. To ostatnie zjawisko może być niebezpieczne, gdyż stwarza ryzyko zakażenia układu moczowego – w zalegającym w pęcherzu moczu łatwo rozwijają się bakterie. Takie miejscowe zakażenie może nawet uogólnić się na cały organizm i stanowić zagrożenie zdrowia i życia. Dlatego dokładne zbadanie i odpowiednie leczenie zaburzeń moczowych jest w SM bardzo ważne.

Czytaj Dalej »

Leczenie hamujące postęp stwardnienia rozsianego – kontynuacja

Mitoksantron. Jest to silnie działający preparat z grupy tzw. cytostatyków (leków stosowanych w leczeniu nowotworów i białaczek), który podawany w kroplówce co kilka miesięcy przez okres 2-3 lat prowadzi do zahamowania postępu SM w agresywnej, szybko postępującej formie choroby. Terapia ta jest skuteczna, ale niesie ze sobą wiele objawów niepożądanych, dlatego może być prowadzona jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Czytaj Dalej »

Komunikacja lekarz – pacjent cz. II

Jedną z bardzo istotnych form porozumiewania się lekarzy i pielęgniarek z pacjentami, zwłaszcza z ludźmi przewlekle chorymi, jest nie tylko udzielanie informacji w sprawach szczegółowych, lecz budowanie bliskiej z nimi współpracy, pomaganie im w organizacji życia i zajmowaniu aktywnej roli w procesie leczenia. Jest to edukacja terapeutyczna, której poświęcony jest kolejny artykuł: autor tej pracy, będący twórcą i propagatorem tej idei, traktuje edukację terapeutyczną jako jedną z bardzo istotnych form komunikacji lekarzy z pacjentami: praca przedstawia problematykę edukacji terapeutycznej na przykładzie cukrzycy.

Czytaj Dalej »

Komisje Kontroli Zawodowej nie spełniają zadania

Obecna sytuacja dewastacji skromnej bazy szpitalnej (ponad 500 większych szpitali przedwojennych zostało całkowicie zniszczone (sprawozdanie Min. Zdrowia 1946 r.) braków wyposażenia i brak średniego personelu medycznego nie sprzyja poprawie poziomu lecznictwa. W ostatnich latach Minister Zdrowia dokonał ubezpieczenia wsi bez wywalczenia odpowiednich inwestycji koniecznych dla przeprowadzenia prawidłowo takiej wielkiej reformy. Fundusz Zdrowia będący wyrazem docenienia problemu lecznictwa przez całe społeczeństwo – nie jest prawidłowo wykorzystany – nadal nie ma w dostatecznej ilości podstawowych leków, płynów infuzyjnych, igieł, venflonów, strzykawek, nawet rękawic operacyjnych.

Czytaj Dalej »

Jakie czynniki wpływają na przebieg stwardnienia rozsianego?

Okazało się, że na częstość występowania SM mają wpływ czynniki geograficzne. Rozprzestrzenienie geograficzne choroby wykazuje znaczne różnice. Częstość SM wzrasta wraz ze zwiększaniem się szerokości geograficznej, czyli wraz z oddalaniem się od równika zarówno na północ, jak i na południe. W krajach leżących w okolicy równika – w Afryce, Ameryce Południowej i Azji jest to choroba prawie nieznana, natomiast w krajach oddalonych od równika – w Europie (w tym i w Polsce), w Ameryce Północnej częstość tej choroby jest wielokrotnie większa.

Czytaj Dalej »

Intensywnie rozwijające się badania genetyczne

Jakie są zatem przyczyny żywotności tego „prowizorium” nazew- niczego w naukowym języku onkologicznym (a dotyczy ono także wielu innych nazw onkologicznych, których tu nie analizowano37)? Na pewno główną przyczyną są względy historyczne i przyzwyczajenie do używania nazw usankcjonowanych tradycją. Ale ważna jest także praktyczna przydatność podziału na raki i mięsaki, która – choć z zastrzeżeniami pozwala na rozróżnienie dwóch głównych modeli przebiegu i leczenia złośliwych chorób nowotworowych (osobnym zagadnieniem jest biologia chłoniaków, białaczek i glejaków). Te nowotwory złośliwe, które tradycyjnie nazywa się rakami, w pierwszej kolejności szerzą się naczyniami chłonnymi, można je wyodrębnić w bardzo wczesnej fazie ich rozwoju (tzw. fazie przedinwazyjnej), wymagają innego postępowania chirurgicznego niż mięsaki. Z kolei te guzy, które tradycyjnie są zaliczane do mięsaków (w tym także mięsak maziówkowy, mięsak naczyniowy a więc guzy wywodzące się z tkanek nazywanych przez histologów nabłonkami), szerzą się drogami krwionośnymi i reagują na inne leki przeciwnowotworowe niż raki, a zasady postępowania chirurgicznego wobec nich także są nieco inne.

Czytaj Dalej »

Główne cele w leczeniu spastyczności to:

– poprawa funkcji kończyn,

– poprawa zdolności samodzielnego poruszania się,

– zmniejszenie bólu,

Czytaj Dalej »

Głos w dyskusji na temat roli słowa w praktyce lekarskiej

W Polsce po drugiej wojnie światowej wydziały medyczne zostały wyodrębnione z europejskiego wynalazku, jakim był uniwersytet. Powstało dziesięć akademii medycznych. Uniwersytet od łacińskiego słowa Universitas był wspólnotą osób poszukujących prawdy. Podstawowym narzędziem w poszukiwaniu prawdy było słowo – logos.

Czytaj Dalej »

Głos w dyskusji na temat roli słowa w praktyce lekarskiej cz. II

Zaniedbanie słownego kontaktu pomiędzy chorym a lekarzem było nie tylko wynikiem zmian politycznych, ale przede wszystkim wynikiem nowej filozofii leczenia. Jej podstawową cechą była zamiana chorego pacjenta na matematyczny model jego choroby.

Czytaj Dalej »

Detoksykacja alkoholowa dla członków rodzin

Detoksykacja alkoholowa

nawet jeśli do tej pory nie do końca na coś byliśmy zdecydowani, to jednak wiele będzie się mogło pozmieniać właśnie dzięki temu, ze medycyna idzie do przodu. Koniecznie więc należy już dziś pomyśleć nad tym, jakiego typu możliwości prze sobą widzimy, oraz jak to wszystko będzie mogło prezentacja się właśnie u nas samych. Nawet jesli na samym początku nie bardzo będziemy do czegoś przekonani, to jednak można będzie zobaczy, że za jakiś czas można będzie inaczej na pewne sprawy się zapatrywać, oraz w jakiś sposób działać, by jednak można było osiągnąć właściwy efekt. Nie od dziś wiadomo, że przede wszystkim to my sami decydujemy o tym, jak wiele korzyści jeszcze będzie przed nami, oraz w jaki sposób będziemy do tego wszystkiego podchodzili. Dlatego mozna już dziś poważniej nad tym sobie pomyśleć, a zobaczymy, że dla nas również wiele będzie mogło to wszystko znaczyć. Nie od dziś wiadomo, że od czasu o czasu przybywa możliwości związanych właśnie z dezoksydacja alkoholowa dlatego nawet jeśli na samym początku nie do końca nas to wszystko przekonuje, to jednak w późniejszym czasie można będzie zmienić swoje zdanie. Prawda jest taka, że mimo wszystko dezoksydacja alkoholowa to rozwiązanie dla właściwie każdego. Dlatego nawet jeśli początki bywają trudne to i tak można będzie inaczej na to wszystko zacząć sobie patrzeć. Być może

dezoksydacja alkoholowa

to będzie opcja dla właściwie kadzidełko.